Vlaho Bukovac_1922_Weiblicher Halbakt.jpg

Vlaho Bukovac (1855-1922)
 
Vlaho Bukovac_1922_Weiblicher Halbakt.jpg