Vlaho Bukovac_1903_Hochsommer.jpg

Vlaho Bukovac (1855-1922)
 
Vlaho Bukovac_1903_Hochsommer.jpg