Vlaho Bukovac_1897_Ikar na hridi.jpg

Vlaho Bukovac (1855-1922)
 
Vlaho Bukovac_1897_Ikar na hridi.jpg